გაზომვითი სამუშაოები

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ნებისმიერი ბიზნეს.სუბიექტისთვის სავალდებულოა ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური საფრთხეების კონტროლი.  მნიშვნელოვანია კომპანიამ იცოდეს იმ მიკრო და მაკრო ფაქტორების შესახებ, რომელთა მიხედვითაც იცვლება  უსაფრთოების პარამეტრები სამუშაო ადგილზე და ის მაჩვენებლები, რომელიც მოთოვნილია კანონმდებლობის მიხედვით.

ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს თქვენი უსაფრთხოების სტანდარტების მაქსიმალურ დაცულობას და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობას, აკრედიტებული სპეციალისტების მიერ: ხმაურის,  ვიბრაციის, მტვერიანობის გაზომვით, ასევე მიკროკლიმატის პარამეტრების გაზომვით, რომელიც მოიცავს ჰაერის მოძრაობის სიჩქარის, ზედაპირის ტემპერატურის, ტენიანობის და სხვა პარამეტრების შემოწმებას.

გაზომვითი სამუშაოები